pre radosť

„SFUMATO®-SPLÝVAVÉ ČÍTANIE®“

06.08.2009 19:13

 

Sfumato

 

Autorka „Sfumato®-Splývavé čtení“- revolučnej metodiky výučby čítania: PaedDr. Mária Navrátilová, učiteľka hudobno-dramatického odboru s tridsaťročnou praxou v oblasti reedukácie problémov pri čítaní, s jedenásťročnou praxou výučby žiakov v 1. ročníku ZŠ pomocou novej metodiky „Sfumato®-Splývavé čtení“, a so šesťročnou prednáškovou činnosťou v tejto oblasti v MŠMT akreditovanom programe ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov:

„Stále častejšie sa stretávame s neúspechmi v čítaní a preto je dôležité nie len poruchy pomenovať, ale hlavne vystihnúť príčinu nesprávneho čítania a týmto nesprávnym prejavom predchádzať. Metodika SFUMATO odbúra zbytočné školské zlyhávanie; technika SPLÝVAVÉHO ČÍTANIA rieši prenos zmyslových informácií a ich spracovanie. Jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú pri procese učenia, naväzujú na seba v presnom poradí ZRAK – HLAS – SLUCH. Metodika je založená na hlasnom prejave, žiak prechádza hlasovým výcvikom. Plynulé čítanie je charakteristické rysom techniky „Splývavé čítanie®“ – je založené na legátovom (alebo viazanom) napájaní hlásky na hlásku. Táto technika priamo zabráni vzniku tzv. dvojitého čítania, zámene hlások, či slabík. Žiak rozumie čítanému textu, lebo nastalo vytvorenie dynamického stereotypu tak, že boli dodržané a splnené všetky atribúty čítania.“

Táto metodika sa dá plne uplatniť pri takzvanom „nápravnom“ čítaní detí a študentov, ktorí už prešli nácvikom čítania, ale zistili sa u nich poruchy čítania – dyslexia, dvojité čítanie, zámena písmen za iné, pridávanie písmen, či hlások, čítanie bez pochopenia obsahu,....

CIEĽ NÁPRAVY ČÍTANIA:

  • odstránenie poruchy čítania
  • osvojenie si hlasitého prejavu pri čítaní
  • plynulé čítanie s plným porozumením

ZÁMER:

získanie čitateľskej zručnosti, z čoho následne plynie uľahčenie procesu učenia sa všetkých predmetov, nevynímajúc matematiku ..., zvládania textov i písanou formou, návrat sebadôvery, návrat voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

každý, kto má problémy s čítaním – poruchu čítania, bez rozdielu veku.

METÓDY VÝUČBY:

technika „Splývavé čítanie“ v sebe zahŕňa analyticko - syntetické metodické kroky. Je založená na vytváraní vnútorného prežívania, pri ktorej jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú procesu učenia, naväzujú na seba v presnom slede „zrak – hlas – sluch“ a naopak, čím umožňujú každému dieťaťu voliť si individuálne tempo vlastné jeho organizmu (pri spracovaní CNS), a vytvoriť si tak bezchybný dynamický stereotyp. Metodicky sa postupuje od jednoduchšieho k zložitejšiemu s využitím „zákona kontrastu“.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

  • Orientácia v poruche čítania
  • Dychové cvičenia
  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
  • Technika čítania – vytvorenie si dynamického stereotypu
  • Práca s obsahom
  • Interpretácia
  • Relaxačné a protistresové techniky

POMÔCKY:

účastníci budú pracovať s pomôckami zapožičanými lektorkou

DOBA TRVANIA:

okrem konzultácie je základom 10 lekcií, jedna lekcia v trvaní cca 45 - 60 min. (jeden, či dvakrát týždenne), čo znamená 2 prípadne až 3 mesiace - podľa druhu nápravy a špecifických ťažkostí

CENA:

>jedna lekcia 10,-€

 

CENA KONZULTÁCIE, prípadné "PRELADENIE":

20,-€

 

LETNÁ "šKOLIČKA" nápravného čítania

27.7.-7.8.2009 desaťdňová letná školička (so.-ne. sa neučí) je

pre deti I.st. ZŠ v čase 8,30-10,00 hod.

a pre deti od II.st. v čase 10,00-11,00 hod.

CENA letnej školičky:

10 dní / 70,-€, v prípade absolvovania len časti výuky - 10,-€ / jedno stretnutie

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.